ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van

Advocatenkantoor Bostan.

 

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Bostan.

 

3. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van directeuren, alsmede degenen die voor het bedrijf werkzaam zijn.

 

4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bostan is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden

niet ten laste van de verzekeraar is. indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

 

5. Advocatenkantoor Bostan zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever,

en in ieder geval bij de keuze van de derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Bostan is niet aansprakelijk voor

tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Bostan aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt. 

 

6. Advocatenkantoor Bostan zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgeer eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor Bostan in redelijkheid worden vastgesteld. 

 

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Bostan dient te voldoen,

berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Advocatenkantoor Bostan jaarlijks vast te stellen uurtarieven en

vermeerderd met de B.T.W kosten die Advocatenkantoor Bostan namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in

rekening gebracht. Een percentage van 5% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder

algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak.

 

8. Advocatenkantoor Bostan zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een

declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden zonder nadere

aankondiging kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

9. Advocatenkantoor Bostan zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken

en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Advocatenkantoor Bostan behoudt zich het recht

voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken

in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd, hetzij vernietigd.

 

10. Advocatenkantoor Bostan is in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt

mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in

overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is International Advocatenkantoor Bostan hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

 

11. Advocatenkantoor Bostan is indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

 

12. Advocatenkantoor Bostan legt de inhoud van een gevoerd telefoongesprek vast op een geluidsdrager.

 

13. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Bostan en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen

die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Scroll naar boven