DIENSTEN

Asielrecht / Asielaanvraag

Vreemdelingen- en asielrecht

 

Ons kantoor kan u bijstaan vanaf het begin van uw asielprocedure. Ons kantoor is gespecialiseerd in asielrecht en heeft meer dan 13 jaar ervaring op dit gebied. Iedere zaak is uniek en wij kijken dan ook altijd naar de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker en zorgen ervoor dat de asielzoeker goed voorbereid is op de gehoren van de IND. Ons kantoor is vooral gespecialiseerd in asielzoekers vanuit het midden-oosten zoals Iran, Irak, Afghanistan, Tajikistan, Kurdistan daar wij de asielzoeker rechtstreeks in hun eigen taal (Farsi/ Dari) kunnen spreken zonder dat er een tolk ingeschakeld dient te worden. Dit betekent dat wij de asielzoeker optimaal kunnen verstaan en begrijpen wat de asielprocedure sterker maakt.

 

Maar ook cliënten uit andere landen zijn ons niet onbekend door de jaren lange ervaring met allerlei nationaliteiten en culturen. Wij schakelen in zulke gevallen dan ook altijd een tolk in die vergoed wordt door de overheid.

 

Indien het uw eerste asielaanvraag is dan kan ons kantoor u bijstaan door middel van een toevoeging (rechtsbijstand gesubsidieerd door de overheid). Maar ook herhaalde asielaanvragen is ons niet onbekend. Ons kantoor staat ook bekend voor het indienen van herhaalde asielaanvragen; die tijdens hun eerste aanvraag niet geloofwaardig zijn beoordeeld.

 

U kunt een verblijfsvergunning asiel krijgen als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 

– U hebt gegronde redenen om in uw land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege uw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging. Of omdat u behoort tot een bepaalde sociale groep. Deze redenen staan in het Vluchtelingenverdrag.

 

– U hebt gegronde redenen om te vrezen voor doodstraf of executie, marteling. Of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in uw land van herkomst.

 

– U hebt gegronde redenen om te vrezen dat u slachtoffer wordt van willekeurig geweld door een gewapend conflict in uw land van herkomst.

 

– Uw echtgenoot of echtgenote, partner, vader, moeder of minderjarig kind heeft kort geleden een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen.

 

Wij adviseren iedereen om altijd een advocaat te raadplegen alvorens zich te gaan melden in Ter Apel. Dit voorkomt fouten en tegenstrijdigheden later in de procedure.

Hoe start een asiel procedure?

 

Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt, moet zich melden bij het aanmeldcentrum (AC) van de IND in Ter Apel. Daar zit de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De AVIM registreert de persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit. Ook neemt de AVIM vingerafdrukken af bij alle nieuwkomers.

 

De AVIM is onderdeel van de nationale politie en te bereiken via het algemene nummer van de politie: 0900-8844.

 

Aanmelden asielzoeker

 

In het aanmeldcentrum ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Met de IND volgt een gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen.

 

Na de aanmelding bepaalt de IND welke procedure van toepassing is. In sommige gevallen geldt er een snellere procedure.

 

De IND bekijkt ook of iemand al in een ander land is geregistreerd. Een asielzoeker moet namelijk zijn procedure doorlopen in het land waar hij het eerst is geregistreerd. Dit is volgens afspraken in de Europese Unie (EU). Dit heet de Dublin-verordening.

 

Rust- en voorbereidingstijd

 

De asielzoeker krijgt onderdak. Dit regelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast krijgt hij hulp van een advocaat en wordt hij medisch onderzocht. Ook plant de IND de asielprocedure in. Om bij te komen van zijn reis, krijgt een asielzoeker minstens 6 dagen de tijd tijdens de zogenaamde rust- en voorbereidingstijd. Daarna start pas de echte asielprocedure.

 

Algemene asielprocedure (AA)

 

De asielzoeker doorloopt de algemene asielprocedure bij de IND. Deze procedure duurt in de regel maximaal 8 dagen. Hierin doet de asielzoeker zijn verhaal en beoordeelt de IND zijn aanvraag.

 

Verlengde asielprocedure

 

Soms kan de beoordeling niet binnen 8 dagen, omdat er meer tijd nodig is voor onderzoek. De asielzoeker komt dan in de verlengde asielprocedure.

Indien u wilt dat ons kantoor u bijstaat in uw asielprocedure, dan verzoeken wij u om het volmachtformulier te downloaden en in te vullen. Hiermee kan ons kantoor zich stellen in uw asielprocedure en ontvangen wij uw dossierstukken.

 

Klik op de knop “Download formulier” om het document te verkrijgen, vul het in en onderteken het. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier per e-mail, fax of gewone post naar uw advocaat sturen. Als u vragen of opmerkingen heeft over het verlenen van een volmacht, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw advocaat voor advies.

Scroll naar boven